Hạn đăng ký chương trình tiếng Anh weLEAD Beginner: ngày 07 tháng này.
Link hướng dẫn đăng ký weLEAD Beginner: https://tienganhtongluc.com/join-welead