1. Phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả:

– Bước 1: Bạn cần gạch chân những từ vựng bạn chưa biết

– Bước 2: Bạn  nên viết ra vở học từ mới theo dạng:

Từ vựng – Phiên âm – Từ loại (danh từ, động từ hay tính từ,…) – Nghĩa của từ – Lấy ví dụ

– Bước 3: Bạn hãy đọc to tất cả các từ mới vừa học được ít nhất 5 lần/từ theo phiên âm đã ghi ra. Đọc to là cách học tiếng Anh hiệu quả, giúp bạn nắm vững được cách phát âm chuẩn

– Bước 4: Bạn nên học mỗi ngày 5-10 từ và xem lại các từ đã học từ những ngày trước trong thời gian 30 ngày

2. Bài khóa “4 simple steps to perform better”

Step 2: Focus On One Skill At a Time

Write your goal down very clearly and set a date. Then make a list of everything that you can do to achieve this goal. Then, the next question you want to ask is, “What one skill will help me the most to achieve this goal?

Think about all of the skills that you have and find out one skill. Focus on learning one skill that can help you achieve your most important goal.

This formula is the reason why people go from the bottom to the top of anything. The most successful people are very clear on where they want to go.

You must have a very clear goal. Then you must be very clear about the skills you mustacquire to achieve what you really want. When you acquire new skills, it helps you climb the ladder of success. Every new step of the ladder increases your earning potential.

When you increase your earning ability, you open up new opportunity for yourself. Keep adding new skills and keep growing to achieve your most important goal.

3. Các từ mới/ cụm từ trong bài khóa

 • to set a date /set deɪt/ (v): đặt thời gian
 • to make a list of everything /meɪk lɪst ˈev.ri.θɪŋ/ (v): xây dựng danh sách mọi việc
 • to focus on /ˈfəʊ.kəs/ (v): tập trung vào
 • to achieve your most important goal /əˈtʃiːv jɔːr məʊst ɪmˈpɔː.tənt ɡəʊl/ (v): đạt được mục tiêu quan trọng nhất
 • formula /ˈfɔː.mjə.lə/ (n): công thức/tiêu chuẩn
 • to acquire /əˈkwaɪər/ (v): đạt được/tích lũy được
 • to climb the ladder of success /klaɪm ˈlæd.ər səkˈses/ (v): leo lên nấc thang thành công
 • to open up new opportunity /ˈəʊ.pən ʌp njuː ˌɒp.əˈtʃuː.nə.ti/ (v): mở ra cơ hội mới
 • to add new skills /æd njuː skɪld/ (v): bổ sung các kỹ năng mới

4. Đặt câu cho các từ/cụm từ

 • He sets a date for his next meeting with his students is the next week Monday.
 • To be able to accomplish all of the work effectively, we need to make a list of important things need to do everyday.
 • It’s important to focus on your strengths and to minimize your weaknesses.
 • There’s no magic formula for success
 • You must acquire the neccessary skills to improve your working ability.
 • If you try to do the best you can do, you can have new opportunity to climb the ladder of success.
 • English is an important and neccessary key to open up new opportunity for your life and career.
 • To be successful in the global environment, you not only develop your expertise but also add new skills such as communication skill, English, team-working skill,etc.

Cơ hội, may mắn luôn tìm đến bạn trong cuộc sống này. Điều quan trọng là bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cho mình những cơ hội quý báu đó. Khi bạn chủ động nắm bắt những cơ hội mà cuộc sống đem lại, thành công sẽ đến với bạn trong cuộc sống, sự nghiệp và học tập.

Thành công và hạnh phúc nằm trong tay bạn. Bạn là người quyết định và làm chủ vận mệnh của mình, chứ không phải ai khác.

> Cùng học từ vựng tiếng Anh để tự tin giao tiếp (bài 2)

Cùng học từ vựng tiếng Anh để tự tin giao tiếp (Bài 1)