1. Phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả:

– Bước 1: Bạn cần gạch chân những từ vựng bạn chưa biết

– Bước 2: Bạn  nên viết ra vở học từ mới theo dạng:

Từ vựng – Phiên âm – Từ loại (danh từ, động từ hay tính từ,…) – Nghĩa của từ – Lấy ví dụ

 Bước 3: Bạn hãy đọc to tất cả các từ mới vừa học được ít nhất 5 lần/từ theo phiên âm đã ghi ra. Đọc to là cách học tiếng Anh hiệu quả, giúp bạn nắm vững được cách phát âm chuẩn

– Bước 4: Bạn nên học mỗi ngày 5-10 từ và xem lại các từ đã học từ những ngày trước trong thời gian 30 ngày

2. Bài khóa “4 simple steps to perform better”

Step 3: Manage Your Time

Today we are overwhelmed with too much to do and too little time.

You must plan every day in advance

The simplest way to do this is to make a list of everything that you have to do in your coming day. If you are going to invest your time into anything, you want to do the thing that gives you the greatest return on energy, or your mental and physical energy.

Some people work all day and make a few dollars and some people work all day and make thousands of dollars.

Which one do you want to be?

Make a list of everything that you have to do in the coming day and identify your most important task. Which one item will have the greatest value in your work? The greatest value in achieving your main goal? Work on this task first. Work it on until it is 100% complete.

3. Bài dịch “4 simple steps to perform better”

Bước 3: Quản lý thời gian của bạn

Ngày nay, chúng ta bị choáng ngợp trước khối lượng công việc phải làm mà có ít thời gian.

Bạn phải lên kế hoạch mỗi ngày trước tiên

Cách đơn giản nhất để làm là xây dựng danh sách những việc cần làm trong ngày tiếp theo. Nếu bạn đầu tư thời gian vào mọi thứ, bạn muốn làm những việc đem lại cho bạn nhiều năng lượng nhất, cả năng lượng tinh thần và thể chất.

Một số người làm việc cả ngày và kiếm được vài đô la, nhưng một số người khác cũng làm việc cả ngày và kiếm được hàng ngàn đô la.

Bạn muốn trở thành người như thế nào?

Bạn hãy lên danh sách những việc phải làm trong ngày tiếp theo và xác định công việc quan trọng nhất. Công việc nào sẽ có giá trị lớn nhất? Giá trị lớn nhất trong việc đạt được mục tiêu chính là gì? Hãy làm công việc đó trước và làm cho tới khi hoàn thành 100%.

4. Các từ mới/ cụm từ trong bài khóa

– to manage /ˈmænidʒ/(v): quản lý

– overwhelmed /ˌəʊvəˈwelmd/ (adj): bị choáng ngợp

– in advance /in ədˈvɑːns/: làm trước

– to invest /inˈvest/(v): đầu tư

– greatest return on energy /greitist riˈtɜːn ˈenədʒi/ (n): lấy lại năng lượng tốt nhất

– mental and physical energy /ˈmentəl ˈfizikəl ˈenədʒi/(n): năng lượng tinh thần và thể chất

– to identify /aiˈdentifai/(v): xác định

– the greatest value /greitist ˈvæljuː/(n): giá trị lớn nhất

– to achieve your main goal /əˈtʃiːv jɔːr mein ɡəʊl/ (v): đạt được mục tiêu chính

5. Đặt câu cho các từ/cụm từ

You need to manage your time to complete your work in 100%

I am really overwhelmed when you come back home

You need to accomplish hard tasks in advance

I want to invest a lot money in buying books

He has the greatest return on energy to do the best he can do.

It is necessary to keep your mental and physical energy in your work

Firstly, you need to identify the most important values in your life

Which one is the greatest value in your life?

You need to work hard to achieve your main goal

Bổ sung dần dần, liên tục các từ mới vào vốn từ vựng tiếng Anh sẽ giúp bạn tích lũy được vốn từ phong phú, góp phần giúp bạn tự tin, dễ dàng hơn trong giao tiếp.

Cơ hội, may mắn luôn tìm đến bạn trong cuộc sống này. Điều quan trọng là bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cho mình những cơ hội quý báu đó. Khi bạn chủ động nắm bắt những cơ hội mà cuộc sống đem lại, thành công sẽ đến với bạn trong cuộc sống, sự nghiệp và học tập.

Thành công và hạnh phúc nằm trong tay bạn. Bạn là người quyết định và làm chủ vận mệnh của mình, chứ không phải ai khác.

>> Cùng học từ vựng tiếng Anh để tự tin giao tiếp (Bài 3)