1. Phương pháp học từ vựng tiếng Anh hiệu quả:

– Bước 1: Bạn cần gạch chân những từ vựng bạn chưa biết

– Bước 2: Bạn  nên viết ra vở học từ mới theo dạng:

Từ vựng – Phiên âm – Từ loại (danh từ, động từ hay tính từ,…) – Nghĩa của từ – Lấy ví dụ

– Bước 3: Bạn hãy đọc to tất cả các từ mới vừa học được ít nhất 5 lần/từ theo phiên âm đã ghi ra. Đọc to là cách học tiếng Anh hiệu quả, giúp bạn nắm vững được cách phát âm chuẩn

– Bước 4: Bạn nên học mỗi ngày 5-10 từ và xem lại các từ đã học từ những ngày trước trong thời gian 30 ngày

2. Bài khóa “Meet Great Minds”

Meet Great Minds: Stephen Hawking

The following quotes that inspire you to reach the successful people’s great mindeasier.

“However difficult life may seem, there is always something you can do and succeed at.”

Intelligence is the ability to adapt to chance.”

“People won’t have time for you if you are always angry or complaining.”

3. Các từ mới/ cụm từ trong bài khóa

 • to inspire you to /ɪnˈspaɪər/ (v): truyền cảm hứng cho bạn để
 • to reach /riːtʃ/ (v): chạm tới/đạt đến
 • successful people /səkˈses.fəl ˈpiː.pəl/ (n): những người thành công
 • great mind /ɡreɪt maɪnd/ (n): tư duy lớn
 • difficult life /ˈdɪf.ɪ.kəlt laɪf/ (n): cuộc sống khó khăn
 • always /ˈɔːl.weɪz/: luôn luôn
 • to succeed at/in /səkˈsiːd/ (v): thành công về cái gì/trong lĩnh vực gì
 • intelligence /ɪnˈtel.ɪ.dʒəns/ (n): trí tuệ
 • ability to adapt to chance /əˈbɪl.ə.ti əˈdæpt tʃɑːns/: khả năng thích ứng với cơ hội
 • angry /ˈæŋ.ɡri/ (adj): tức giận, lo lắng
 • complain /kəmˈpleɪn/ (v): phàn nàn

4. Đặt câu cho các từ/cụm từ

The great book that inspires me to acquire lots of realistic knowledge.

The board council has reached an agreement on expanding the company’s operation scale.

The successful people in the world take use of their valuable time to do the most valuable things.

He is quite clear in his great mind about what he’s doing.

Despite difficult life, they still do the best they can do to improve their standard of life.

He has succeeded in raising the public awareness of the problem.

They believe that all children are born with equal intelligence.

In the global environment, we need to improve the ability to adapt to chance in order to succeed.

I understand clearly why she was angry, so you don’t need bored.

If the service was so bad, why didn’t you complain to the manager?

Theo tienganhtongluc.com