Con đường chinh phục và LÀM CHỦ tiếng Anh trong 6 tháng:
1) Thực hành
2) Thực hành có chủ đích
(lần sau tiến bộ hơn lần trước)
3) Thực hành có hướng dẫn và cố vấn
(tự nhận thức được cái đúng, cái sai của bản thân; sự phân tích, cố vấn và định hướng để tiến bộ)


Đó là con đường của Chương trình weLEAD (we Learn English As Doers): https://tienganhtongluc.com/join-welead