Trong video này, tôi muốn bàn luận về câu nói: SHOW ME! Don’t TELL me!

Dịch ra tiếng Việt là: Hãy CHỈ CHO TÔI THẤY! Đừng NÓI cho tôi nghe!