Video 2: Chuẩn bị

Video 3: Cách PHÁT ÂM dựa trên PHIÊN ÂM

Video 4: Cách PHÁT ÂM TRỌNG ÂM & PHỤ ÂM CUỐI

Video 5: Hỏi & Đáp

Video 6: Kỹ năng VIẾT

Video 7: Phát triển PHẢN XẠ VIẾT CÂU

Video 8: Kỹ năng HỌC TỪ VỰNG

Video 9: Phát triển PHẢN XẠ NÓI ĐƠN GIẢN

Video 10: Phát triển kỹ năng NGHE HIỂU